Vedtekter

§ 1 NAVN OG MÅLGRUPPE
NFKUT - Norsk forening for kunst- og uttrykksterapi er en politisk uavhengig, landsomfattende fagorganisasjon for utdannede kunst- og uttrykksterapeuter.

§ 2 FORMÅL
NFKUTs formål:
Foreningen skal arbeide for å heve medlemmenes faglige utvikling og kompetanse, samt medvirke til at medlemmenes virksomhet holder høy etisk kvalitet. Foreningen skal spre kjennskap til og kunnskap om kunst- og uttrykksterapi som metode for og tilnærming til terapi og menneskelig vekst.
Foreningen skal opprette og utvikle kontakt og samarbeid med det verdensomspennende nettverk av institutter og foreninger i kunst- og uttrykksterapi, samt formidle informasjon fra og til disse. Den skal også informere medlemmene om foreningens aktiviteter, og arrangere kurs, workshops, temakvelder og konferanser i kunst- og uttrykksterapi.

§ 3 MEDLEMSKAP I ANDRE ORGANISASJONER
NFKUT er medlem av NFP, Norsk Forbund for Psykoterapi. NFP er en paraplyorganisasjon for foreninger og individuelle medlemmer med utdanning innen ulike psykoterapeutiske retninger. NFP er tilsluttet European Association for Psychotherapy (EAP). Vi er også representert i CREARE, en norsk, felles forening av bildeterapeuter, danseterapeuter og kunst- og uttrykksterapeuter.
Foreningen arbeider for opprettelsen av en Europeisk forening for kunst- og uttrykksterapeuter.

§ 4 MEDLEMSKAP, FORPLIKTELSER OG RETTIGHETER
a) Søknad og medlemskriterier
Skriftlig søknad om medlemskap sendes styret, som behandler søknaden etter de til enhver gjeldende skriftlige kriterier for medlemskap i NFKUT.

 1. Hovedmedlemskap
  Søkere om hovedmedlemskap skal dokumenteres de tilfredsstiller NFKUTs gjeldende fagkrav til hovedmedlemskap, se PFO
 2. Studentmedlemskap
  Studenter i et utdanningsprogram i kunst- og uttrykksterapi som tilfredsstiller kravene til utdanningen beskrevet under §4. a. 1. ovenfor. Studentmedlemmer har ikke de samme rettighetene som hovedmedlemmer og har ikke stemmerett på foreningens møter. De har observatørstatus.
 3. Støttemedlemskap
  Personer som støtter interessene til NFKUT personlig og/eller finansielt. Støttemedlemmer har ikke de samme rettighetene som hovedmedlemmer og har ikke stemmerett på foreningens møter. De har observatørstatus. Støttemedlemmer kan ikke tilsluttes forsikringsordningen.
 4. Æresmedlemskap
  Styret kan tildele æresmedlemskap. Æresmedlemmer er fritatt fra å betale den årlige medlemskontingenten til NFKUT. Æresmedlemmer har de samme rettighetene som hovedmedlemmer og har stemmerett på foreningens møter. Æresmedlemmer kan tilsluttes forsikringsordningen forutsatt at de betaler medlemeskontingenten i NFP (eller er æresmedlemmer av NFP) og betaler forsikringsavgiften.

b) Kontingent
Medlemskapskontingenten fastsettes av årsmøtet. Studentmedlemmer og støttemedlemmer betaler redusert kontingent. Frist for innbetaling av kontingent fastsettes av styret. Inntil et medlem sier opp sitt medlemskap skriftlig eller har blitt fratatt sitt medlemskap anses hun/han som medlem av NFKUT og er bundet av de økonomiske forpliktelsene dette medfører.

c) Forpliktelser, valgbarhet og stemmerett
Alle medlemmer er bundet av vedtektene og må bøye seg for vedtak som blir fattet med hjemmel i disse. Medlemmer som har betalt kontingent er valgbare, og har stemmerett. Studenter og støttemedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmerett.

d) Etiske Retningslinjer
Medlemmer i NFKUT er forpliktet til å utøve sin terapeutiske virksomhet i samsvar med Etiske retningslinjer (ER). Brudd på disse vedtektene er grunnlag for disiplinære følger for terapeuten. Se våre etiske retningslinjer for kunst- og uttrykksterapeuter her.

e) Forsikringsordning for praktiserende Kunst- og Uttrykksterapeuter
Privatpraktiserende kunst- og uttrykksterapeuter som er medlemmer i NFKUT skal være tilsluttet en forsikringsordning. Forsikringsordningen forhandles av styret, og kan ordnes gjennom NFPs forsikringsavtale. Avgiften betales samtidig med kontingenten. Nyutdannede medlemmer kan tegne forsikring for gjenstående periode av forsikringsåret.

f) Krav til oppdatering
Som privatpraktiserende medlem i NFKUT plikter vedkommende å holde seg oppdatert på og følge det til enhver tid gjeldende lovverk som vedrører utøverens praksis.

g) Krav til Veiledning/Supervisjon
Som praktiserende medlem i NFKUT plikter vedkommende å få regelmessig veiledning/supervisjon.

h) Krav til Journalskriving
Privatpraktiserende medlemmer i NFKUT forplikter seg til å skrive journal om sine klienter.
1. Journalene skal minimum inneholde:

 • klientens navn, alder/fødselsdato og adresse.
 • angivelse av det problem som ligger til grunn for utredningen/behandlingen
 • tilrådning, iverksatt behandling eller andre tiltak som ledd i behandlingen
 • tidspunkt for 1. gangskontakt og videre undersøkelser av klienten

2. Opplysningene skal holdes nedlåst og skal oppbevares minimum i 5 år.

§ 5 FORENINGEN HAR FØLGENDE ORGANER

 • Styret
 • Faglig etisk råd
 • Meglerutvalg
 • Opptaksutvalg

§ 6 LOKALLAG
Medlemmer har anledning til å danne lokallag for å styrke fellesskapet mellom Kunst- og uttrykksterapeuter lokalt, og på landsbasis. Lokallag velger selv hvordan de ønsker å organisere seg med hensyn til oppnevning av en hovedkontaktperson eller sammensetning av lokalstyre. Melding om lokallagets kontaktperson, eller om styrets sammensetning, samt melding om møte/annen virksomhet sendes styret til orientering. Styret sender referat fra styremøter til lokallagets kontaktperson / styre til orientering.

§ 7 STYRET
Styret er NFKUTs øverste myndighet mellom årsmøtene og står ansvarlig for sine avgjørelser overfor årsmøtet.
a) Mandat
Styrets oppgaver er å:

 • Lede foreningens virksomhet i henhold til foreningens formål og forvalte dens midler.
 • Gi årsberetning for inneværende styreperiode og fremlegge regnskap for årsmøtet
 • Fremme budsjett og handlingsplan for kommende periode til årsmøtet
 • Effektuere årsmøtets vedtak
 • Fatte beslutninger i klagesaker
 • Ta initiativ i saker som er av betydning for Kunst- og uttrykksterapeuter

b) Sammensetning og beslutningsmyndighet
Styret skal bestå av:

 • Minst tre (3) medlemmer og ett (1) varamedlem.

 • Alle må være utdannede kunst- og uttrykkterapeuter.

 • Styret velges av årsmøtet for to (2) år om gangen.

 • Styreleder velges hvert år

 • For å sikre kontinuitet i styrets arbeid bør det unngås at hele styret skiftes ut samtidig.

 • Styret konstituerer seg selv.

 • Styret er beslutningsdyktig når minst tre (3) er tilstede

c) Mistillit mot styret

 • Mistillitsforslag mot Styret eller enkeltpersoner i Styret kan fremsettes av
  enkeltpersoner, og vedtas med 2/3 flertall av årsmøtet. Forslag om mistillit
  skal begrunnes skriftlig til valgkomiteen, som fremmer saken for Årsmøtet.
 • Styremedlemmene skal i innkallingen gjøres kjent med at forslag om mistillit skal behandles. Sakens dokumenter er unntatt offentlighet og legges frem for Årsmøtet ved møtestart. Den det gjelder har rett til å forklare seg overfor
 • Årsmøtet før beslutning fattes

§ 8 ÅRSMØTET
Årsmøtet er NFKUTs øverste myndighet.
Samtlige medlemmer har adgang til årsmøtet. Medlemmer som er forhindret fra å delta kan stemme, ved å gi skriftlig fullmakt til et annet medlem. Prinsipielle saker som vedrører foreningens funksjon og arbeidsform, skal behandles på årsmøtet. Medlemmer som ønsker å fremme saker på årsmøtet, oversender disse til styret senest tre (3) uker før årsmøtet.
a) Sakslisten
Sakslisten foreslåes av styret, med endelig godkjenning av årsmøtedeltakerne. Saker som ikke står på sakslisten, kan ikke tas opp til avgjørelse uten at 4/5 av deltagerne med stemmerett godkjenner det. Saker kan strykes av sakslisten med alminnelig flertall.

Etter registrering av stemmeberettigelse er følgende poster obligatoriske:

 1. Godkjenning av innkalling

 2. Godkjenning av sakslisten

 3. Godkjenning av ordstyrer

 4. Godkjenning av referent

 5. Oppnevning av 2 medlemmer til å underskrive protokollen

 6. Godkjenning av revidert regnskap

 7. Godkjenning av handlingsplan og budsjett for kommende periode

 8. Behandling av innkomne saker

 9. Fastsetting av årets kontingent for medlemmer med og uten forsikring, og for studentmedlemmer og assosierte medlemmer

 10. Valg av leder

 11. Valg av styret

 12. Valgkomité

 13. Revisor eller Regnskapsfører

b) Valgkomité
Valgkomiteen består av to (2) medlemmer valgt av årsmøtet for ett (1) år av gangen. Det er anledning til gjenvalg

c) Valg
Vedes av valgkomiteen. Alminnelig flertall av avgitte stemmer gjelder. Valg foregår skriftlig så sant årsmøtet ikke enstemmig bestemmer avstemning ved håndsopprekning eller akklamasjon. Minst tre (3) måneder før årsmøtet skal valgkomiteen igangsette arbeidet for å sikre tilstrekkelig antall kandidater til de ulike vervene. Medlemmene kan fremme navn på aktuelle kandidater til valgkomiteen. Kandidatene skal være forespurt av valgkomiteen og ha sagt seg villige til å stille til valg. Årsmøtet skal gjøres kjent med alle foreslåtte og villige kandidater. Kandidatene gir en kort presentasjon av seg selv enten skriftlig eller muntlig til årsmøtet før avstemming. Årsmøtet velger leder og nestleder. Styret velger sekretær og kasserer.

c) Ekstraordinært årsmøte
Det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte når det kreves av minst ti (10) stemmeberettigede medlemmer. Møtet kunngjøres minst fire (4) uker før det finner sted. Saksliste og nødvendige dokumenter sendes medlemmene snarest mulig etter kunngjøring og senest en (1) uke før det ekstraordinære årsmøtet.

§ 9 FAGLIG ETISK RÅD
Faglig etisk råd er NFKUTs kvalitetssikrings- og utviklingsorgan som skal sikre faglig etisk praksis. Rådets virksomhet samsvarer med de faglig-etiske kriteriene til organisasjoner som foreningen er tilsluttet. Klagesaker vedrørende en av NFKUTs medlemmer sendes til styret i NFKUT. (Se NFKUT's Etiske Retningslinjer). I klagesaker vil NFKUT henvise til foreningens Faglige Etiske Råd (FER).

a) Mandat
Rådet skal, med utgangspunkt i Etiske Retningslinjer (ER) for kunst- og uttrykksterapeuter tilsluttet NFKUTs vedtekter:

 • fremme kunst- uttrykkterapeuters faglig-etiske standard

 • være et rådgivende organ for NFKUTs styre og for medlemmer i faglig-etiske spørsmål

 • være rådgivende for styret i klage- og tvistesaker som bringes inn for rådet

 • være rådgivende organ for styret ved eventuell revurdering av NFKUTs

  "Yrkesetiske prinsipper for kunst- og uttrykksterapeuter" tilsluttet NFKUT.

b) Sammensetning og beslutningsmyndighet:
FER består av to (2) medlemmer, som velges av NFKUTs årsmøte. Funksjonstiden settes til tre (3) år. Gjenvalg er mulig. Det tilstrebes at kun ett medlem skiftes ut om gangen slik at kontinuitet kan sikres. Medlemmer av styret er ikke valgbare til Faglig etisk råd. FER er beslutningsdyktig når to (2) personer er tilstede.

c) Henvendelser

Medlemmer kan henvede seg enten direkte til FER, eller via styret for å be om råd i faglig-etiske spørsmål.

d) Klagesaker - saksbehandling:
Ved behandling av klagesaker skal NFKUTs Faglig etisk råd (FER) legge til grunn "Etiske Retningslinjer for kunst- og uttrykksterapeuter" tilsluttet NFKUT og NFKUTs vedtekter.

 • Klagesaker skal fremmes styret, som sender skriftlig bekreftelse til klageren om mottatt klage og orientering om saksgangen. Bekreftelsen skal være sendt innen 14 dager. Ved ferier (sommer, jul, påske) beregnes lengre tid på tilbakemeldingen.
 • Styret sender med de samme frister skriftlig melding til påklagede.
 • Styret sender så raskt som mulig klagen til meglerutvalget, som tilbyr partene et møte med megler.
 • Hvis en eller begge parter avslår tilbudet, eller hvis meglingen ikke fører frem, sendes klagen tilbake til styret, som sender den videre for behandling i FER.
 • Saksgang for saker som behandles i FER:

 1. Klagerens skriftlige redegjørelse registreres og tas opp til behandling i FER.
 2. Kopi av klagen sendes til påklagede sammen med en orientering om sakens videre gang.
 3. Så raskt som mulig tilbys partene et møte med en habil megler. Hvis dette ikke er mulig eller ønskelig, følges videre saksgang
 4. Påklagedes skriftlige redegjørelse innhentes, og rådet sender kopi til klageren.
 5. Skriftlig kommentar innhentes fra klageren, kopi sendes påklagede
 6. Skriftlig kommentar innhentes fra påklagede, kopi sendes klageren.
 7. FER skal holde styret orientert om saksgang
 8. FER begrunner sin konklusjon som oversendes NFKUT`s styre og stillersaksdokumentene til styrets disposisjon
 9. Inhabile styremedlemmer har ingen innsynsrett. Saksdokumentene er taushetsbelagt
 10. FER begrunner sin konklusjon, som oversendes NFKUTs styre.
 11. Styrets endelig konklusjon sendes klageren og påklagede, med kopi til FER
 12. All skriftlig kommunikasjon i klagesaker skjer pr. post Norsk Forening for Kunst- og uttrykksterapi. Vedtekter (2006 - rev. 2007, 2008) s. 7 av 8 Dersom rådet mener det er grunnlag for organisatoriske forføyninger overfor et medlem, avgir det innstilling til styret, som avgjør spørsmålet.

e) Klagesaker og inhabilitet:

 • Er klagen fremmet av, eller rettet mot et medlem i FER, har styret mandat til å opprette en uavhengig klagekomité, bestående av fullverdige NFKUT medlemmer, for å behandle den aktuelle saken.
 • Er klagen fremmet av, eller rettet mot et medlem i styret, har FER mandat til å utvide rådet med to NFKUT medlemmer under behandling av denne saken. Utvidet FER har da mandat til å sluttføre klagesaken.
 • Styrets og FERs medlemmer har rett til å melde seg inhabile. Hvis dette medfører at styret eller FER ikke blir beslutningsdyktig, har styret eller FER mandat til å oppnevne habile medlemmer blant NFKUTs medlemmer i behandling av den aktuelle saken.
 • Både klageren og påklagede har mulighet til å få vurdert inhabilitet.

f) Ankeprosedyre / Ankeinstans
En anke kan fremmes av klageren eller påklagede på følgende grunnlag:

 1. at korrekt prosedyre ikke ble fulgt

 2. at resultatet av klagebehandlingen er åpenbart urimelig i forhold til det klagen gjelder

Som en overgangsordning i påvente av at NFP oppretter et ankepanel behandles anker på følgende måte:

Anken sendes til NFKUTs styre, som utpeker 3 personer til et ankepanel. De som skal behandle en anke, kan ikke ha vært involvert i behandlingen av denne saken, og de må være habile. Alt materialet fra klageprosedyren må være tilgjengelig for ankepanelet. Ankepanelet fatter den endelige beslutningen.

g) Dokumentasjon og konfidensialitet
Rådet fører protokoll over sin virksomhet. Protokollene og de dokumenter som rådet finner det uforsvarlig at andre får innsikt i, skal ikke være tilgjengelig for andre enn rådets medlemmer. Konfidensielle dokumenter i avsluttede saker makuleres etter tre (3) år.
I andre saker enn klagesaker avgjør rådet selv for hvem, og på hvilken måte, rådets uttalelser skal bekjentgjøres.

h) Årsberetning
Faglig etisk råd skal avgi årsberetning til årsmøtet.

i) Meglerutvalg
Årsmøtet velger et Meglerutvalg. Det skal bestå av to (2) medlemmer. Meglerne bør velges slik at habilitet sikres. Styret oppnevner da en megler til hver aktuelle sak. Rådets virksomhet samsvarer med faglig etiske kriterier til organisasjoner som foreningen er tilsluttet.

§ 10 SUSPENSJON / EKSKLUSJON
Styret kan suspendere eller ekskludere et medlem som

 1. opptrer i strid med NFKUTs vedtekter

 2. opptrer i strid med Etiske Retningslinjer

 3. ikke retter seg etter pålegg truffet av styret:

 • Den pålegget gjelder, gis adgang til å forklare seg skriftlig og muntlig for styret før vedtak om suspensjon eller eksklusjon

 • Til gyldig vedtak kreves 4/5 flertall av styret

 • Vedtak om suspensjon skal gjøres tidsbegrenset. Den suspenderte kan ikke inneha tillitsverv i perioden, og pålegg følges opp med anbefalte tiltak

 • Den suspenderte / ekskluderte kan forlange ny behandling av sin sak. Fristen til å fremsi slikt krav er to (2) måneder fra styrets vedtak er truffet

 • Den ekskluderte kan etter søknad bli medlem igjen dersom styret med alminnelig flertall treffer vedtak om dette

§ 11 UTMELDING
Utmelding etter eget ønske skjer skriftlig til styret

§ 12 ENDRING I VEDTEKTER, REGLER OG KRITERIER
Vedtekter for NFKUT og Etiske Retningslinjer for Kunst- og Uttrykksterapeuter tilsluttet NFKUT, kan bare endres av årsmøtet. Da med minst 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede for å bli endelig vedtatt.

§ 13 OPPLØSNING
Beslutning om oppløsning av Norsk Forening for kunst- og uttrykksterapi skal skje etter uravstemning blant de stemmeberettigede medlemmene, som gis en frist på en måned til å postlegge sine stemmer. Dersom en oppløsning skal gjennomføres, må minst 67% av de stemmeberettigede medlemmene ha avgitt sine stemmer, i tillegg til at minst 5/6 av disse må ha stemt ja til oppløsning. Dersom ovenstående forutsetninger for en oppløsning er innfridd, tillegger det styret å vedta hvordan organisasjonens midler skal forvaltes.

§ 14 STØRRELSE
NFKUT har minst 30 medlemmer.

§ 15 ENHETSREGISTERET I BRØNNØYSUND

NFKUT er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund