Info fra Norsk forbund for psykoterapi

05.01.2021

Høringssvar til: Representantforslag 153 S om tiltak mot kvakksalveri og bedre prioritering av helseressurser. (Dokument 8:153 S (2019-2020)).


Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP) ønsker med dette å gi vår faglige vurdering og innspill
til forslaget.

NFP representerer 3 opplæringsinstitsjoner som utdanner kliniske utøvere innen det
psykoterapeutiske feltet, samt 8 utøverforeninger. Disse er: Norsk Gestalt Institutt Høyskole
AS (NGI), Moreno Instituttet i Norge (MI), Norsk Institutt for kunstuttrykk og kommunikasjon
(NIKUT), Norsk gestaltterapeut forening (NGF), Psykodramaforeningen i Norge (PIN), Norsk
forening for Danseterapi og Kreativ kroppsutrykk (NODAK), Norsk forening for Analytisk
psykologi (NFAP), Norsk forening for Integrativ Terapi (NFIT), Norsk forening for kunst og
uttrykksterapi (NFKUT), Norsk forening for Psykosynteseterapeuter (NFPT) og Forening for
Gestaltterapeuter (FGT).

Medlemmer av NFP har vært unntatt merverdiavgift på sine tjenester siden 1.1.2009.

Registreringsordningen kom til etter en grundig utredning (Aarbakkeutvalget), og vi savner
et tilsvarende utredningsarbeid i forkant av Stortingets representantforslag. Vi minner om at
det i denne saken kun er gjort en utredning innen somatikken, og det er ikke utredet
hvordan tiltaket vil ramme det psykiske helsetilbudet. Vi representerer en forskningsbasert
fagdisiplin, basert på eksistensiell og humanistisk filosofi og psykologi, hvor
forskningsmetode og evidenskrav er vesensforskjellige fra den naturvitenskapelige
forskningstradisjonen. Vi er derfor opptatt av at samtaleterapi og psykoterapi ikke vurderes
på grunnlag av kriteriene som er satt for somatikk/medisin. Vi ser derfor for oss at registeret
styrkes ved at særskilte kvalitetskrav utarbeides i form av en egen godkjenningsordning for
terapiformer innen det supplerende psykiske helsetilbudet
.

NFP mener at opprettelsen av en registreringsordning har fungert etter intensjonen.
Alternativregisteret har vært en suksesshistorie hva angår å øke kvaliteten og seriøsiteten
blant registrerte utøvere utenfor det offentlige helsevesen, noe som lå bak mva-unntaket og
arbeidet som startet i SABORG for snart 20 år siden. Vi støtter behovet for å differensiere og
kvalitetssikre ytterligere de ulike tjenester som i dag sorterer inn under alternativ
behandling, med intensjon om å øke pasientsikkerheten. Vi imøteser også at ny forskning
stimuleres (eks gjennom samarbeid mellom Nafkam/
utøverorganisasjonene/opplæringsinstituttene), som bla kan dokumentere i hvilken grad
supplerende samtaletilbud utgjør en ressurs i arbeidet for god psykisk helse,
folkehelsearbeid og samfunnsøkonomi.

NFPs medlemmer dekker et spekter av terapeutiske tradisjoner som samtalebaserte- og
aktivt deltakende terapiformer og mer kroppsorienterte psykoterapier. Vi stiller strenge krav
til utdanning og kvalitetssikring av våre utøveres tjenester. Våre egne tall fra i år viser at
28.392 personer/par/familier mottar 250.030 timer terapi i året fra praktiserende
medlemmer av NFP. Våre medlemmer utgjør altså en betydelig helseressurs og har i økende
grad blitt et komplementært tilbud til den offentlige helsetjenesten. Hvilket innebærer at
våre tjenester bidrar til et større mangfold, valgfrihet og tilgjengelighet i det psykiske
helsetilbudet. Våre tilbud er medisin- og diagnosefrie, hvilket er et satsningsområde innenden psykiske helsetjenesten, og vi samarbeider med den offentlige helsetjenesten der dette
er ønskelig og nødvendig.

En 25 % avgift på våre tjenester rammer bla. dem som allerede har mottatt behandling i det
offentlige, men som trenger lengre oppfølging. Avgiften vil også ramme dem som ikke faller
inn under pasientrettighetsloven, men likevel er sykemeldte. Brukerne av våre tjenester er
mennesker som tar ansvar for egen psykiske helse. De oppsøker og betaler selv for hjelp til å
komme tilbake i jobb, stå i jobb og/eller mestre akutte livskriser og omsorgsoppgaver. I så
måte rammer forslaget om innføring av MVA dobbelt; brukerne får et dyrere og mindre
tilgjengelig tilbud og incentivet til å stå registrert reduseres for terapeutene, hvilket igjen vil
true pasientsikkerheten og kvalitetssikringen på utøvelsen av slike helsetjenester.

Forslag 1:
Registreringsordningen fra 2004 sørget for at aktører som ikke praktiserer iht. norsk lov, ikke
vil kunne oppnå registrering eller opprettholde sin registrering i registeret for alternative
behandlere. Vi mener det alt finnes hjemler i eksisterende regelverk til å slå ned på aktører
som lover helbredelse uten å kunne vise til nødvendig faglig dokumentasjon og at
myndighetene må se på praktiseringen av dette regelverket.

Forslag 2:
NFP ber om videreføring av MVA-unntak for våre tjenester inntil utredningsinstruksen er
fulgt og en faglig gjennomgang er gjort. Dette er særlig viktig i 2021 med en pågående
pandemi, som medfører en stor belastning på helsevesenet og NAV generelt.

Forslag 3:
Dette forslaget må ses i sammenheng med utredningsinstruksen og må henge sammen med
de anbefalinger en utredning vil gi til Stortinget. Dersom helsepersonell utøver godkjent
supplerende behandling, bør de opprettholde unntak for MVA. Forslaget bør inkluderes i en
utredning som nødvendigvis må følge forslag 4.

Forslag 4.
NFP stiller seg bak forslaget. Vi vil delta i en gjennomgang av registreringsordningen som et
ledd i å sikre pasientrettigheter.

Forslag 5.
Tilsluttes.

Til slutt vil vi anføre: Gitt situasjonen med en pågående pandemi og økt behov for lett
tilgjengelige tilbud i form av samtalehjelp (ref. WHO) som f.eks. støtte til studenter,
arbeidstakere som opplever ensomhet, isolasjon og permittering, samt familier som strever
med å håndtere en vanskelig livssituasjon, bes regjeringen snarest vurdere muligheten for å
opprettholde MVA-unntaket for våre medlemmer i 2021.


På vegne av Norsk Forbund for Psykoterapi
Margaret Nilsen (sign)
Styreleder

Nettside: www.nfpsykoterapi.no
Epost: post@nfpsykoterapi.no
Organisasjonsnummer: 980 325 369