Bli medlem i NFKUT

Bli med i fellesskapet og last ned søknadskjema her:

Medlemskategorier:

 • Hovedmedlemskap med forsikring. Årsavgift kr. 1500,-
 • Hovedmedlemskap uten forsikring. Årsavgift kr. 1000,-
 • Studentmedlemskap.
  Årsavgift kr. 450,-
 • Støttemedlemskap.
  Årsavgift kr. 250,-

Medlemsgoder

 • Gunstig ansvarsforsikring
 • Via NFP kan vi søke rådgivning og bistand fra VIRKE
 • Markedsføre praksis gjennom vår hjemmeside - som også NFP linker til
 • Mulighet for bruke NFP sin logo på visittkort og på egne hjemmesider
 • Redusert pris på restplasser ved NIKUTs arrangementer
 • Et faglig fellesskap
 • Kompetansegivende kurs
 • Årlig fagdag/fagkonferanse
 • Arena for kontaktetablering og tverrfaglig samarbeid

NFKUT vil:

 • Ivareta medlemmenes interesser
 • Utvide kjennskap til kunst- og uttrykksterapi som metode for menneskelig vekst
 • Medvirke til at foreningens medlemmer utøver sin virksomhet på forsvarlig vis
 • Utvide kontakt og samarbeide med andre aktuelle organisasjoner
 • Ivareta formelle krav til kunst- og uttryksterapeuter som medlemmer

Last ned søknadsskjema og send utfylt søknadsskjema, diplom og CV til info@nfkut.no
Søkere om hovedmedlemskap skal dokumentere at de tilfredsstiller NFKUTs gjeldende fagkrav, PFO. Se våre fagkrav her
Les våre etiske retningslinjer for kunst- og uttrykksterapeuter her:
Etiske retningslinjer
Styret behandler søknaden etter de til enhver gjeldende skriftlige kriterier for medlemskap i NFKUT.

Medlemskriterier fra vedtektene

§ 4 MEDLEMSKAP, FORPLIKTELSER OG RETTIGHETER
a) Søknad og medlemskriterier
Skriftlig søknad om medlemskap sendes styret, som behandler søknaden etter de til enhver gjeldende skriftlige kriterier for medlemskap i NFKUT.

1. Hovedmedlemskap
Søkere om hovedmedlemskap skal dokumenteres de tilfredsstiller NFKUTs gjeldende fagkrav til hovedmedlemskap, PFO.

2. Studentmedlemskap
Studenter i et utdanningsprogram i kunst- og uttrykksterapi som tilfredsstiller kravene til utdanningen beskrevet under §4. a. 1. ovenfor. Studentmedlemmer har ikke de samme rettighetene som hovedmedlemmer og har ikke stemmerett på foreningens møter. De har observatørstatus.

3. Støttemedlemskap
Personer som støtter interessene til NFKUT personlig og/eller finansielt.Støttemedlemmer har ikke de samme rettighetene som hovedmedlemmer og har ikke stemmerett på foreningens møter. De har observatørstatus. Støttemedlemmer kan ikke tilsluttes forsikringsordningen.

4. Æresmedlemskap
Styret kan tildele æresmedlemskap. Æresmedlemmer er fritatt fra å betale den årlige medlemskontingenten til NFKUT. Æresmedlemmer har de samme rettighetene som hovedmedlemmer og har stemmerett på foreningens møter. Æresmedlemmer kan tilsluttes forsikringsordningen forutsatt at de betaler medlemeskontingenten i NFP (eller er æresmedlemmer av NFP) og betaler forsikringsavgiften.

b) Kontingent
Medlemskapskontingenten fastsettes av årsmøtet. Studentmedlemmer og støttemedlemmer betaler redusert kontingent. Frist for innbetaling av kontingent fastsettes av styret. Inntil et medlem sier opp sitt medlemskap skriftlig eller har blitt fratatt sitt medlemskap anses hun/han som medlem av NFKUT og er bundet av de økonomiske forpliktelsene dette medfører.

c) Forpliktelser, valgbarhet og stemmerett
Alle medlemmer er bundet av vedtektene og må bøye seg for vedtak som blir fattet med hjemmel i disse. Medlemmer som har betalt kontingent er valgbare, og har stemmerett. Studenter og støttemedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmerett.

d) Etiske Retningslinjer
Medlemmer i NFKUT er forpliktet til å utøve sin terapeutiske virksomhet i samsvar med Etiske Retningslinjer (ER) - se eget skriv om retningslinjene. Brudd på disse vedtektene er grunnlag for disiplinære følger for terapeuten.
Les og/eller last ned våre etiske retningslinjer for kunst- og uttrykksterapeuter her Etiske retningslinjer for kunst- og uttrykksterapeuter.pdf

e) Forsikringsordning for praktiserende Kunst- og Uttrykksterapeuter
Privatpraktiserende Kunst- og uttrykksterapeuter som er medlemmer i NFKUT skal være tilsluttet en forsikringsordning. Forsikringsordningen forhandles av styret, og kan ordnes gjennom NFPs forsikringsavtale. Avgiften betales samtidig med kontingenten. Nyutdannede medlemmer kan tegne forsikring for gjenstående periode av forsikringsåret.

f) Krav til oppdatering
Som privatpraktiserende medlem i NFKUT plikter vedkommende å holde seg oppdatert på og følge det til enhver tid gjeldende lovverk som vedrører utøverens praksis.

g) Krav til Veiledning/Supervisjon
Som praktiserende medlem i NFKUT plikter vedkommende å få regelmessig veiledning/supervisjon.

h) Krav til Journalskriving
Privatpraktiserende medlemmer i NFKUT forplikter seg til å skrive journal om sine klienter.
1. Journalene skal minimum inneholde:

 • klientens navn, alder/fødselsdato og adresse.
 • angivelse av det problem som ligger til grunn for utredningen/behandlingen
 • tilrådning, iverksatt behandling eller andre tiltak som ledd i behandlingen
 • tidspunkt for 1. gangskontakt og videre undersøkelser av klienten

2. Opplysningene skal holdes nedlåst og skal oppbevares minimum i 5 år.